Algemene Voorwaarden EVC - Onze Joost

AANVULLENDE VOORWAARDEN EVC

 

ALGEMEEN

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten en overeenkomsten tot uitvoering van een Branche/Kwalificerend EVC. Aan deze aanvullende voorwaarden liggen de algemene voorwaarden van Onze Joost ten grondslag. De overeenkomst geldt in principe voor het geheel uit te voeren Branche/Kwalificerend EVC traject.

 

Voor deze overeenkomst gelden de volgende voorwaarden:

 

ROLLEN

 • Uitvoerder
 • Onze Joost (of namens hen een derde partij)
 • Opdrachtgever, werkgever of andere betalende partij
 • Deelnemer, werknemer

 

BETALING

 • De opdrachtgever ontvangt direct na aanmelding de factuur van Certiforce voor het gehele traject.
 • Betaling wordt verlangd binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
 • De beoordeling vindt niet eerder plaats dan dat aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

PRODUCT

Het traject omvat:

A: Portfolio opbouw

– portfoliobegeleiding – portfolio – zelfreflectie

 

B: Beoordeling

– portfoliobeoordeling – criterium-gericht interview – werkplekonderzoek – rapportage – ervaringscertificaat

 

INSPANNINGSVERPLICHTING

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor wij uit overmacht gedwongen zijn het traject te onderbreken dan wel te annuleren:

 • Wanneer de deelnemer niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • De deelnemer moet het portfolio (in de online-omgeving) compleet vullen met zijn/haar benodigde documenten en bewijslast. Indien dit uitblijft, wordt deelnemer binnen een periode van 3 maanden maximaal 3 maal door Onze Joost aangespoord het portfolio compleet te maken. Indien dit alsnog uitblijft, wordt na deze drie maanden het portfolio gesloten en de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld. Het dossier wordt heropend op verzoek deelnemer en na betaling van € 150 ex BTW aan her-opstartkosten.
 • Bij in gebreke blijven van de deelnemer bij de uitvoering van de overeenkomst in termen van zelfstandige inspanning en/of tijdafspraken, wordt de deelnemer aangeschreven met een activeringsverplichting van ten hoogste 14 dagen. Na deze termijn worden opdrachtgever en deelnemer schriftelijk in gebreke gesteld en het traject beëindigd.

 

In beide situaties worden annuleringskosten in rekening gebracht.

 

ANNULERING

Bij annulering van de overeenkomst worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Na aanmelding tot 1 maand voor het assessment: € 100,00 (excl. btw) per traject.
 • Vanaf 1 maand tot 24 uur vóór het assessment: € 450,00 (excl. BTW)
 • Vanaf 24 uur voor het assessment 100% van de prijs van het complete EVC traject.

 

De reden is dat wij kosten gemaakt hebben die trajectgebonden zijn. U dient te allen tijde schriftelijk te annuleren.

 

PRIVACY-VERKLARING

Persoonlijke informatie die we verzamelen naar aanleiding van de portfolio opbouw en de feitelijke beoordeling ten behoeve van het traject worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld. De privacy van de deelnemer is dus gewaarborgd.

 

NEDERLANDS RECHT

Op deze aanvullende voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

PERSOONSREGISTRATIE

Door het aangaan van een overeenkomst met Onze Joost wordt aan Onze Joost toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Onze Joost uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Onze Joost zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.